Réaménagement du Parc de recyclage.

Réaménagement du Parc de recyclage de la Commune de Frisange.

Nous tenons à vous informer que dans le cadre des travaux de réaménagement du parc de recylage de la Commune de Frisange, situé à Hellange dans la rue « Hoënerwee », l’emplacement des conteneurs a été changé. Les conteneurs ont été déplacés vers le côté droit du parc de recyclage.

Nous vous rappelons également qu’en raison du chantier, l’accès au parc de recyclage est limité à 3 voitures. Nous vous prions de bien vouloir respecter les consignes du personnel du parc de recyclage!

Les horaires d’ouverture restent inchangés:

– les mardis de 13h00 à 18h00 ;
– les jeudis de 13h00 à 18h00 ;
– les samedis de 09h00 à 16h00.

* * * * * *

Mir wëllen Iech drop hiweisen, dass am Kader vun den Aarbechten am Recycling-Park vun der Gemeng Fréiseng, am Hoënerwee zu Helleng, d’Stellplaz vun de Container geännert huet. D’Container sinn op déi riets Säit vum Recycling-Park deplacéiert ginn.

Mir erënneren Iech och drun, dass wéinst dem Chantier momentan just 3 Autoen an de Recycling-Park erafueren dierfen. Mir bieden Iech, d’Uweisunge vum Personal vum Recycling-Park ze respektéieren!

D’Öffnungszäiten bleiwen déi selwecht:

– Dënschdes vun 13.00 bis 18.00 Auer;
– Donneschdes vun 13.00 bis 18.00 Auer ;
– Samschdes vun 9.00 bis 16.00 Auer.

 

 

Dernière modification le 18.08.2021

Des articles de la même catégorie

Pride Week 2022

Pride Week 2022

Pride Week 2022 D'Gemeng Fréiseng ass eng LGBTIQ+ Freedom Zone. Dat heescht, datt eist Duerf d'Rechter vun den LGBTIQ+ Leit an d'Realitéite vun hirem Liewen an der Gemengepolitik berücksichtegt an d'Gläichheet vun alle Leit bewosst fördert. Diskriminatioun an...

lire plus
Amnesty International: Campagne porte à porte

Amnesty International: Campagne porte à porte

Amnesty International: Campagne porte à porte Nous vous informons de la prochaine campagne de recrutement de donateurs de Amnesty International en porte à porte du 4 au 9 juillet 2022, qui se déroulera à Frisange et Hellange. Leur équipe sera présente entre 11h00 et...

lire plus