Services de proximité

 

En collaboration avec la Commune de Frisange, ProActif offre des services supplémentaires dans les domaines du jardinage, du bâtiment et du nettoyage. L’offre est destinée aux résidents de la Commune de Frisange âgés de 65 ans ou plus ainsi qu’aux personnes à besoins spécifiques.

* * * * *

An Zesummenaarbecht mat der Gemeng Fréiseng bidd ProActif zousätzlech Déngschtleeschtungen an de Beräicher Gaard, Haus a Botzaarbechten un. De Service ass fir Awunner aus der Gemeng Fréiseng, déi 65 Joer oder méi hunn a fir Persoune mat speziellen Ufuerderungen reservéiert.

Pour plus d’informations:

*) Services ProActif

Dernière modification le 01.06.2022

Des articles de la même catégorie

Pride Week 2022

Pride Week 2022

Pride Week 2022 D'Gemeng Fréiseng ass eng LGBTIQ+ Freedom Zone. Dat heescht, datt eist Duerf d'Rechter vun den LGBTIQ+ Leit an d'Realitéite vun hirem Liewen an der Gemengepolitik berücksichtegt an d'Gläichheet vun alle Leit bewosst fördert. Diskriminatioun an...

lire plus
Amnesty International: Campagne porte à porte

Amnesty International: Campagne porte à porte

Amnesty International: Campagne porte à porte Nous vous informons de la prochaine campagne de recrutement de donateurs de Amnesty International en porte à porte du 4 au 9 juillet 2022, qui se déroulera à Frisange et Hellange. Leur équipe sera présente entre 11h00 et...

lire plus