Mat Respekt an Héiflechkeet ass genuch Plaz op eise Feldweeër!

Campagne de sensibilisation « Mat Respekt an Héiflechkeet ass genuch Plaz op eise Feldweeër »

 

De Schäfferot huet, zesumme mat der Kommissioun vun de Feldweeër, d’Campagne « Mat Respekt an Héiflechkeet ass genuch Plaz op eise Feldweeër » lancéiert fir op e respektvollen Ëmgang tëscht de Leit, déi d’Feldweeër benotzen, opmierksam ze maachen. 

An dësem Kontext wëlle mir iech och un d’Campagne « Zesummen ënnerwee » vum Mobilitéitsministère erënneren.

* * * * * *

Le Conseil échevinal a lancé, ensemble avec la Commission des chemins ruraux, la campagne « Mat Respekt an Héiflechkeet ass genuch Plaz op eise Feldweeër » pour promouvoir une interaction respectueuse entre tous les utilisateurs des chemins ruraux.

Dans ce contexte, nous vous rappelons également la campagne « Zesummen ënnerwee » du Ministère de la mobilité.

 

Dernière modification le 27.08.2021

Des articles de la même catégorie

Pride Week 2022

Pride Week 2022

Pride Week 2022 D'Gemeng Fréiseng ass eng LGBTIQ+ Freedom Zone. Dat heescht, datt eist Duerf d'Rechter vun den LGBTIQ+ Leit an d'Realitéite vun hirem Liewen an der Gemengepolitik berücksichtegt an d'Gläichheet vun alle Leit bewosst fördert. Diskriminatioun an...

lire plus
Amnesty International: Campagne porte à porte

Amnesty International: Campagne porte à porte

Amnesty International: Campagne porte à porte Nous vous informons de la prochaine campagne de recrutement de donateurs de Amnesty International en porte à porte du 4 au 9 juillet 2022, qui se déroulera à Frisange et Hellange. Leur équipe sera présente entre 11h00 et...

lire plus