Fréisenger Kleederschaf

Mir mussen iech leider matdeelen, dass de Kleederschaf wéinst den neie Covid-19 Restriktioune bis den 31. Januar 2021 zou bleift!   

Nous vous informons que suite aux nouvelles restrictions liées au Covid-19, le “Kleederschaf” reste fermé jusqu’au 31 janvier 2021!

Horaires et dates d'ouverture du "Fréisenger Kleederschaf"

Lundi 15h00-18h00           Samedi 9h00-12h00          Mercredi 16h00-19h00

 

Janvier

Kleederschaf fermé !

Février

Lundi 01/02/2021

Samedi 13/02/2021

Mercredi 17/02/2021

Mars

Lundi 01/03/2021

Samedi 13/03/2021

Mercredi 17/03/2021

Avril

Lundi Fermé

Samedi 10/04/2021

Mercredi 21/04/2021

Mai

Lundi 03/05/2021

Samedi 08/05/2021

Mercredi 19/05/2021

Juin

Lundi 07/06/2021

Samedi 12/06/2021

Mercredi 16/06/2021

Kleederschaf – Horaires d’ouverture

Dates pour déposer les vêtements

 

Samedi, le 23/01/2021 de 09h00-12h00

Samedi, le 27/03/2021 de 09h00-12h00

Samedi, le 22/05/2021 de 09h00-12h00

Samedi, le 24/07/2021 de 09h00-12h00

Samedi, le 25/09/2021 de 09h00-12h00

Samedi, le 27/11/2021 de 09h00-12h00

 

!! nëmmen op Rendez-vous / uniquement sur rendez-vous !!

Kleederschaf – Horaires d’ouverture pour déposer des vêtements

Contacts

​11, Robert Schuman Strooss
L-5751 Frisange

HOFFMANN Enza
tél. (+352) ​621 196 665

WAGNER Jacky
tél. (+352) ​621 727 677

freisengerkleederschaf@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email